นางนวลละออง สัตนาโค

ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวเตือนใจ เฉลิมชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายชัชพงษ์ ศรีวังสุ

ครู ชำนาญการพิเศษ