นายกมล ละอองคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนิตยา ตรัสศรี

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางมยุรีย์ ศรีชมภู

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุนทร ขันศรี

ครู ชำนาญการพิเศษ