นายกงไทย ใจศิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธัญญา คุณโพธิ์งาม

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิราวรรณ สายวิชัย

ครูชำนาญการ

นางสาวรัญชนา ทาดทา

อัตราจ้าง