นางศิริพร สุปัญญาบุตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพิมล มะลิรส

ครูชำนาญการพิเศษ

นางประคอง ปัตลา

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายประสพ เจริญรัมย์

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางพรสวรรค์ สุราช

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งทิวา ปุณะตุง

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุจิราภรณ์ มูลสาระ

ครู ชำนาญการ

นางสาวพัชฎากรณ์ นามโคตร

พนักงานราชการ

นางสาววิภาพร เหลี่ยมสิงขร

อัตราจ้าง

นายจักรภัทร วิเศษสอน

อัตราจ้าง