นางศิริพร สุปัญญาบุตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพิมล มะลิรส

ครูชำนาญการพิเศษ

นางประคอง ปัตลา

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายประสพ เจริญรัมย์

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางพรสวรรค์ สุราช

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งทิวา ปุณะตุง

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุจิราภรณ์ มูลสาระ

ครู ชำนาญการ

นางสาวพัชฎากรณ์ นามโคตร

พนักงานราชการ