นางศิริพร สุปัญญาบุตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพิมล มะลิรส

ครูชำนาญการพิเศษ

นางประคอง ปัตลา

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายประสพ เจริญรัมย์

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางพรสวรรค์ สุราช

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งทิวา ปุณะตุง

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุจิราภรณ์ มูลสาระ

ครู ชำนาญการ

นางสาวพัชฎากรณ์ นามโคตร

พนักงานราชการ

นางสาวอัฐพร ทะรังศรี

พนักงานราการ

นายณรงค์ฤทธิ์ ทะมานนท์

อัตราจ้างฟิสิกส์

นางสาวพิชาณัฏฐ์ เกษมอุดมพัฒน์

อัตราจ้างคอมพิวเตอร์