นายทองจันทร์ รังระรื่น

นักการภารโรง

นายวิเชียร กองสีนนท์

นักการภารโรง

นายเผ่าไทย ละราคี

ยามรักษาความปลอดภัย

นางกรณ์ สกุลซ้ง

แม่บ้าน