นางสุวภา สีลาดเลา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายกอบพงศ์ ศรีชุบร่วง

นางปรารถนา ศรีชุบร่วง

.

นางสาวกิ่งแก้ว ภูมิรัง

นางสาววาสน อินทสิทธิ์

ครูผู้ช่วย