นางปิยะมาศ พิมพ์หาญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางหฤทัย รังรส

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางมยุรี วงศ์ษร

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรา อุ่นบุญเรือง

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุจิตตรา มูลศรีนวล

อัตราจ้าง

นางสาวศกลรัตน์ ภูยอดผา

อัตราจ้าง

Mr.acha Roger Teboh

ครูชาวต่างชาติ