นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา ชัยศีลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน