โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”  เปิดสอนครั้งแรกแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2515 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบัวขาว  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

           เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2522 และได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคหกรรม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2535  ในปีแรกเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ม.ศ.1) จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน 153 คน  ครู 7 คน มีนายพูนศักดิ์ ลือชานิติ  รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ ส่วนที่ดินในการจัดตั้งโรงเรียน ประชาชนชาวตำบลนาคู ตำบลภูแล่นช้าง ตำบลหนองผือ ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในอำเภอเขาวง ได้บริจาคซื้อที่ดิน 47 ไร่ 2 งาน เป็นเงิน 33,500 บาทและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ปรับพื้นที่ พร้อมทั้งจัดตั้งอาคารเรียนชั่วคราว ใช้งบประมาณ 185,000 บาท

                          วันที่ 26 มกราคม 2516 จอมพลถนอม  กิติขจร  นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาประกอบพิธีเปิดป้ายและมอบโรงเรียนให้กับกระทรวงศึกษาธิการ

                         วันที่ 22 พฤษภาคม 2516 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศ พร้อมทั้งได้ขยายห้องเรียนเป็น 7 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 290 คน  มีครูผู้สอน จำนวน 9 คน โดยกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายพูนศักดิ์ โคกลือชา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                        วันที่  28  พฤศจิกายน  2519  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เสด็จเยี่ยมพสกนิกร ชาวอำเภอเขาวงและอำเภอนาคู  ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา (กรป.กลางอุปถัมภ์)  พร้อมทั้งได้ลงลายพระหัตถ์ ไว้ในสมุดบันทึกของโรงเรียน

                        วันที่  3  ธันวาคม  2519  รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา  (นายพะนอม  แก้วกำเนิด)  ได้เดินทางมาประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน (อาคารลือชานิติ)

                        ต่อมาในปี พ.ศ.2522 โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือก ให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดกลางดีเด่น

                        ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

คหกรรม และได้เปิดสาขาโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งที่ตำบลบ่อแก้ว  ซึ่งต่อมาได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2538 คือ โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา

                        ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลนาคูและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งวงดนตรีพื้นเมือง และเข้าทำการประกวดแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และได้รับรางวัลอันดับที่ 3

                        ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 2 จากสำนักรับรองมาตรฐาน( องค์กรมหาชน ) และจากการเข้าทำการประกวดแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์โรงเรียนได้รับรางวัลอันดับที่ 3

                        ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ 2 (ยอดเยี่ยม)  และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ 1 รุ่นที่ 2