พ.ศ. 2515 -2524 นายพูนศักดิ์ ลือชานิติ
พ.ศ. 2524 -2526 นายพจน์ จงสมชัย
พ.ศ. 2526 -2533 นายปรีชา คำภักดี
พ.ศ. 2533 -2535 นายวานิชย์ ติชาวัน
พ.ศ. 2535 -2536 นายสมาน ปัญญา
พ.ศ. 2536 -2540 นายประมาณ โพนเฉลียว
พ.ศ. 2540 -2544 นายธำรงค์ จิตระวัง
พ.ศ. 2544 – 2549 นายใบ ไชยศรี
พ.ศ. 2549 – 2553 นางบุญหนา บุญเรือง
พ.ศ. 2553 – 2558 นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า
พ.ศ. 2558 – 2563 นายชูชัย ประทุมขันธ์
พ.ศ. 2563 – 2565 นายประโมกข์  ดุลนีย์
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน นายวิรสิทธิ์  พินธุนิบาตร