ตราประจำโรงเรียน รูปฟันเฟือง, มือ, ต้นไม้

ความหมาย การพัฒนาที่เป็นระบบ ด้วยพลังทีมงานที่มั่นคง