นางรุณณี แสงจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุทธิลักษณ์ เสริมศรี

นางสายฝน ไทยทวี

นายเริงชัย วิชาดี