นางรุณณี แสงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุทธิลักษณ์ เสริมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสายฝน ไทยทวี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเริงชัย วิชาดี
ครูผู้ช่วย