ที่ตั้ง  เลขที่ 272 หมู่ 2  ตำบลนาคู  อำเภอนาคู    จังหวัดกาฬสินธุ์ 46250 
e-mail : Nakhupat@hotmail.co.th   website : Nakhupat.ac.th
สีประจำโรงเรียน   น้ำเงิน – ชมพู
อักษรย่อ     น.ค.พ.
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  อนุรักษ์วัฒนธรรมผู้ไท ใช้วิถีพอเพียง
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  โรงเรียนของชุมชน
เอกลักษณ์ของนักเรียน   เด็กดี ศรีบวร

เอกลักษณ์ของผู้บริหารและบุคลากร   

  • บุคลิกภาพดี วิสัยทัศน์กว้างไกล มีวินัยในตนเอง
  • ซื่อสัตย์สุจริต จิตศรัทธาวิชาชีพ
  • เป็นแบบอย่างที่ดี มีเมตตาต่อศิษย์
  • อุทิศตนเพื่อส่วนรวม สามัคคีมีคุณธรรม
  • อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีใช้วิธีความพอเพียง

    ปรัชญา
           ทนโต   เสฎโฐ  มนุส.เสสุ   ความหมาย  ผู้ฝึกตนได้  เป็นผู้เจริญ

คำขวัญ       เรียนดี  มีมารยาท  สะอาด  พัฒนา
ปณิธาน      โรงเรียนคือศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้      
                    โรงเรียนคือที่อยู่ที่สุขสันต์
                    โรงเรียนคือพื้นฐานที่สำคัญ         
                    โรงเรียนคืออนันต์ปัญญาชน

              ด้านอาคาร สถานที่

พื้นที่  47  ไร่  3 งาน  78  ตารางวา
อาคารเรียนถาวร              3          หลัง
อาคารโรงฝึกงาน            2          หลัง
หอประชุม                       1          หลัง
โรงอาหาร                       1          หลัง
บ้านพักครู                      15          หลัง
บ้านพักภารโรง                2          หลัง
ห้องน้ำห้องส้วม              7          หลัง
สระน้ำ                            2          แห่ง
หอประปา                       3          แห่ง
สนามบาสเกตบอล          3          แห่ง                 
สนามฟุตบอล                  1          แห่ง

 วิสัยทัศน์ (VISION)
            โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”
เป็นศูนย์รวมของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
           พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล